Fair Wear Foundation –arbeidsnormen!

De 8 sociale standaard’s van de Fair Wear Foundation

Gebaseerd op de principes van de Internationale Arbeidsorganisatie en de mensenrechtstatuut van de Verenigde Naties, heeft de Fair Wear Foundation een beleid ontwikkeld met 8 arbeidsrichtlijnen om de sociale omstandigheden in de confectieateliers te verbeteren. Als lid van FWF verplichten wij ons met de ondertekening van deze ´Code of Conduct´ om deze 8 richtlijnen te implementeren binnen ons eigen bedrijf en bij onze leveranciers en producenten..

1. Geen dwangarbeid

De Fair Wear Foundation verbiedt elke vorm van dwangarbeid, arbeid vanuit gevangenschap of slavernij.

2. Geen discriminatie op de werkplek

Iedereen is gelijk en dient gelijke kansen te krijgen.

3. Geen kinderarbeid

Elke vorm van kinderarbeid is verboden. De minimum leeftijd van een werknemer is 15 jaar. Ook alle vormen van slaverij en mensonwaardige praktijken zijn niet toegestaan.

4. Recht op verenigingsvrijheid en recht op collectieve onderhandelingen

Werknemers hebben het recht zich te verenigen in een vakbond en zich door deze vakbond te laten vertegenwoordigen.

5. Recht op een aanvaardbaar loon

De werknemers hebben recht op een loon dat hun basisbehoeften en die van hun familie kan vervullen. Lonen en vergoedingen voldoen ten minste aan de wettelijke en gebruikelijke minimum.

6. Geen buitensporige arbeidstijden

Werktijden moeten voldoen aan de wettelijke eisen en gebruikelijke normen. Men mag niet meer dan 48 uur per week werken en in elke werkweek heeft men recht op een een vrije dag. Overwerk moet worden betaald en mag niet meer dan 12 uur per week zijn.

7. Een veilige en gezonde arbeidsomgeving

De Fair Wear Foundation verlangt een veilige, hygiënische en gezonde werkomgeving. Bovendien is iedere vorm van geweld, intimidatie of pesterijen verboden.

8. Een rechtsgeldige arbeidsverhouding

Tijdelijke arbeidsregelingen, die gebruikt worden om reguliere werkgelegenheid op te vangen, mogen niet gebruikt worden ter vervanging van rechtsgeldige arbeidscontracten. Het beginsel van gelijke kansen en een verbod op discriminatie moeten gehandhaafd worden.

Produktion