Wij zijn lid van de Fair Wear Foundation

Logo Fair Wear Foundation

Kort samengevat: Sinds september 2011 zijn we aangesloten bij de Fair Wear Foundation (FWF). Dat betekent dat wij ons samen met onze leveranciers inzetten voor de verbetering van arbeidsomstandigheden in de confectiefabrieken waar onze duurzame kleding en schoenen worden vervaardigd.

Gereguleerde werktijden, eerlijke beloning, geen kinderarbeid – zaken die voor ons heel normaal zijn – zijn helaas nog niet vanzelfsprekend in de mondiale arbeidsmarkt. Met name in de textiel- en kledingsindustrie moet nog het nodige gebeuren. De Fair Wear Foundation wil dit veranderen. Zij zetten zich wereldwijd in om de arbeidsomstandigheden van medewerkers in de textielproductie te verbeteren. De Fair Wear Foundation werd in 1999 opgericht en is een onafhankelijke non-profit organisatie, gevestigd in Amsterdam.

Zij wordt ondersteund door het bedrijfsleven, de vakbonden en niet-gouvernementele organisaties (NGO's). Sinds de oprichting van de Fair Wear Foundation hebben zich inmiddels (Stand 2020) 120 firma‘s en 120 merken bij de Fair Wear Foundation aangesloten. Ook de Waschbär GmbH heeft in 2011 de Code of Conduct ondertekend. Dit betekent dat al onze leveranciers de Code of Conduct van de FWF moeten naleven.

Stap voor stap betere arbeidsomstandigheden in de textielindustrie

Het bereiken en naleven van eerlijke arbeidsomstandigheden gaat niet van vandaag op morgen. Het lidmaatschap van het FWF moet daarom niet worden opgevat als een kwaliteitskeurmerk waaruit blijkt dat al in de hele toeleveringsketen aan alle sociale normen wordt voldaan. Het gaat er veeleer om dat elk lid voortdurend met zijn leveranciers werkt aan verbeteringen. Deze aanpak is ook in lijn met de filosofie in ons bedrijf. We vertrouwen altijd op lange termijn- en partnerschapsrelaties met onze leveranciers. Het FWF vereist dat wij als lid een jaarlijks uitvoeringsplan hebben. Hierin bepalen we alle doelstellingen voor het komende jaar. Het FWF controleert vervolgens of we onze verantwoordelijkheden nakomen en alle maatregelen binnen het afgesproken tijdsbestek uitvoeren. In onze openbare sociale verslagen vind je de vooruitgang die we het afgelopen jaar hebben geboekt.

Alle rapporten van onze samenwerking met de Fair Wear Foundation

Fair Wear Foundation verlangt sociale audits in de confectie ateliers

Gemeinsam von uns und der FWF auditierte Nähereien in Bosnien und Indien
Samen door ons en de FWF geauditte
confectie ateliers in Bosnië en India

Een belangrijk instrument van de FWF zijn sociale audits in de confectie ateliers, die ook deel uitmaken van het uitvoeringsplan. De audits zijn bedoeld om de sociale normen te beheersen. De audits worden uitgevoerd door speciaal opgeleide auditteams. Ter plaatse krijgt het team een indruk of aan de eisen van het FWF wordt voldaan. Het voert interviews met medewerkers en management, bezoeken het bedrijf en controleert de relevante documenten. Het team bestaat o.a. uit drie deskundigen uit het betreffende land die de taal spreken en bekend zijn met de landspecifieke voorwaarden.

Bij een audit is er geen sprake van slagen of falen. Het doel is eerder om noodzakelijke verbeteringen te herkennen en deze met de leveranciers geleidelijk te implementeren. Vaak gaat het om veilige werkomstandigheden en overuren. De betaling is ook een centraal thema, want het FWF verlangt een leefbaar loon, dat gewoonlijk veel hoger is dan het wettelijk minimumloon. Een audit is slechts een momentopname. Daarom is er ook een klachtensysteem. Hierdoor kunnen de coupeuse of coupeur zich op elk moment rechtstreeks met een klacht bij ons melden. Een ander belangrijk hulpmiddel zijn trainingen voor het management en de werknemers. Deze dienen om het bewustzijn te vergroten met betrekking tot welke aspecten relevant zijn voor goede en sociale arbeidsomstandigheden en helpen om deze blijvend te implementeren.

Interview over de uitvoering van een sociale audit met Hanna Leicht

Hannah Leicht

Hannah Leicht werkt bij Waschbär in de afdeling Duurzaamheid. Zij is verantwoordelijk voor het lidmaatschap van de Fair Wear Foundation en zorgt ervoor dat onze leveranciers en producenten werken volgens de normen van Fair Wear Foundation. Daarnaast bezoekt zij onze leveranciers en producenten lokaal om sociale audits uit te voeren.

Welke taken heb je bij het uitvoeren van een audit?

Ik begeleid alle leveranciers en producenten bij de voorbereiding op een audit. Als het kan, ben ik er ook bij. Zo ook bij een van de laatste audits in een confectieatelier in Bosnië, waar veel van onze Enna Basic artikelen worden geproduceerd.

Weten de producenten vooraf dat er een audit gaat plaatsvinden?

Ja, we kondigen een audit altijd aan. Dat hoort volgens ons bij een samenwerking op basis van partnerschap. Natuurlijk is een audit altijd een momentopname. Daarom bestaat er een optie om bezwaar in te dienen. De werknemers kunnen ten alle tijden telefonisch of per e-mail contact zoeken om zo´n bezwaar in te dienen.

Wat is het doel van een audit?

De confectieateliers worden op 8 aspecten, opgesteld door de Fair Wear Foundation, gecontroleerd. Daarnaast worden verbeterpunten beschreven en de daartoe dienende maatregelen. Bij onze audits is het grootste thema vaak veiligheid op de werkvloer. Ook overuren en de betaling hiervan zijn vaak een onderwerp, omdat de Fair Wear Foundation een minimum loon voorschrijft, wat meestal hoger is dan het in het land geldende mimimum loon.

Hoe worden de besloten maatregelen tot verbetering gecontroleerd?

Alle afwijkingen in verhouding tot onze sociale standaard worden schriftelijk vastgelegd. Bij de evaluatie aan het einde van de audit wordt samen met de producent een tijdsplan opgesteld, waarbinnen de verbeteringen moeten worden doorgevoerd. Na de audit blijf ik constant met de leverancier in contact, zodat deze kan laten zien dat zaken inderdaad verbeterd zijn. Als de controle vanuit Freiburg lastig bljkt, wordt dit door de lokale auditoren ondersteund. Daarnaast wordt na 3 jaar het bedrijf weer gecontroleerd.

Wat heeft op jou de meeste indruk gemaakt tijdens een audit?

Het effect van een audit! Hoe onze leverancier verbeteringen doorvoert en scholingsmaatregelen treft. Daarmee groeit het bewustzijn voor de rechten van de werknemer!

De 8 sociale standaards van de Fair Wear Foundation (FWF)

Gebaseerd op de principes van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties, heeft de Fair Wear Foundation een beleid ontwikkeld met acht arbeidsrichtlijnen om de sociale omstandigheden in de confectieateliers te verbeteren. Als lid van de FWF verplichten wij ons met de ondertekening van deze ´Code of Conduct´ om deze acht richtlijnen te implementeren binnen ons eigen bedrijf en bij onze leveranciers en producenten.

Das Beschäftigungsverhältnis ist freiwillig

De arbeidsrelatie berust op vrijwillige basis

Dwang-, slavenarbeid of arbeid vanuit gevangenschap is niet toegestaan (ILO-overeenkomst 29 und 105).
Keine Diskriminierung bei der Beschäftigung

Geen discriminatie op de werkplek

Werving, loonbeleid, toelating tot opleidingsprogramma's, personeelspromotiebeleid, beleid van beëindiging van het dienstverband, pensionering en elk ander aspect van de arbeidsrelatie zijn gebaseerd op het beginsel van gelijke kansen, ongeacht ras, kleur, geslacht, religie, politieke aansluiting, vakbondslidmaatschap, nationaliteit, sociale afkomst, tekortkomingen of handicaps (ILO-overeenkomst 100 und 111).
Keine Ausbeutung von Kinderarbeit

Geen uitbuiting door kinderarbeid

Kinderarbeid is niet toegestaan. De leeftijd voor toelating tot het arbeidsproces mag niet lager zijn dan de leeftijd waarop de leerplicht is voltooid en in elk geval niet jonger dan 15 jaar. (ILO-overeenkomst 138). Geen enkele vorm van slavernij of vergelijkbare praktijken, zoals de verkoop en handel in kinderen, arbeid ter afbetaling van schulden of dwangarbeid zijn toegestaan. Kinderen (in de leeftijd van 15 - 18 jaar) mogen geen werk verrichten, dat door de aard en omstandigheden waaronder deze moet worden uitgevoerd, mogelijk schadelijk is voor hun gezondheid, veiligheid of moraal (ILO-overeenkomst 182).
Vereinigungsfreiheit und das Recht auf Kollektivverhandlungen

Verenigingsvrijheid en recht op collectieve onderhandelingen

Het recht van alle werknemers om vakbonden op te richten en zich hierbij aan te sluiten, wordt erkend (ILO-overeenkomst 87 en 98). Het bedrijf zal, in die situaties waarin het recht op verenigingsvrijheid en collectieve onderhandelingen wettelijk beperkt is, parallelle middelen voor onafhankelijke en vrije verenigingen en onderhandelingen voor alle werknemers mogelijk maken. De werknemersvertegenwoordigers worden niet gediscrimineerd en hebben toegang tot alle werkplekken, die nodig zijn om hun vertegenwoordigingsfuncties te vervullen (ILO-overeenkomst 135 en aanbeveling 143).
Zahlung eines existenzsichernden Erwerbseinkommens

Betaling van een leefbaar loon

Lonen en vergoedingen, die worden betaald voor een standaard werkweek, moeten ten minste voldoen aan de wettelijke of industriële minimumnormen en moeten altijd toereikend zijn om te voorzien in de basisbehoeften van werknemers en hun gezin met nog een bepaalde hoeveelheid aan vrij beschikbaar inkomen (ILO-overeenkomst 26 en 131). Inhoudingen op het loon als disciplinaire maatregel zijn niet toegestaan, noch zijn inhoudingen op het loon, die niet door de nationale wetgeving onderbouwd zijn, toegestaan. Inhoudingen mogen er nooit toe leiden dat de werknemer minder dan het minimumloon ontvangt. Medewerkers moeten adequaat en duidelijk worden geïnformeerd over de specificaties van hun loon, inclusief loontarieven en loonperiode.
>Keine überlangen Arbeitszeiten

Redelijke arbeidstijden

Werkuren moeten voldoen aan de wettelijke en industriële normen. In ieder geval mag van de werknemers niet verlangd worden om op regelmatige basis meer dan 48 uur per week te werken en dienen ze binnen een periode van zeven dagen ten minste één vrije dag te krijgen. Overuren zijn vrijwillig, mogen niet meer bedragen dan 12 uur per week, worden niet regelmatig verlangd en worden altijd gecompenseerd met een vergoeding voor overuren (ILO-overeenkomst 1).
Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz

Een veilige en gezonde arbeidsomgeving

Er moet gezorgd worden voor veilige en hygiënische omstandigheden om een optimale werkomgeving en bescherming van de gezondheid te realiseren, rekening houdend met de huidige branchespecifieke kennis van de industrie en de daarbijbehorende specifieke gevaren. Er moet passende aandacht worden besteed aan de branchespecifieke arbeidsrisico´s om een veilige en hygiënische werkomgeving te kunnen waarborgen. Voorschriften om ongevallen te voorkomen en gezondheidsrisico's zoveel mogelijk te beperken dienen te worden geïmplementeerd (in overeenstemming met ILO overeenkomst 155). Fysiek geweld, dreigingen met fysiek geweld, ongebruikelijke straffen of disciplinaire maatregelen, seksuele en andere intimidatie of bedreigingen door de werkgever zijn ten strengste verboden.
Rechtsverbindliches Beschäftigungsverhältnis

Een rechtsgeldige arbeidsverhouding

Tijdelijke arbeidsregelingen, die gebruikt worden om reguliere werkgelegenheid op te vangen, mogen niet gebruikt worden ter vervanging van rechtsgeldige arbeidscontracten. Het beginsel van gelijke kansen en een verbod op discriminatie moeten gehandhaafd worden. De arbeids- en sociale verplichtingen van de werknemers en de regels die voortvloeien uit een normale arbeidsverhouding mogen niet worden omzeild door het gebruik van tijdelijke arbeidsregelingen of opleidingsprogramma's die niet zijn afgestemd op de bemiddeling van vaardigheden of om regelmatig werk te bieden.