Bescherm wat je liefhebt – onze waarden

Waschbär is een begeleider op weg naar bewuste consumptie. Wij willen mensen stimuleren het dagelijkse leven ecologischer vorm te geven en sociale verantwoordelijkheid te nemen. Tevens willen we mensen inspireren om met hun handelen onze wereld in al haar diversiteit te beschermen. Als basis voor deze impuls dient onze missie en het opmerkzaam in de gaten houden wat er om ons heen gebeurt.

Nieuwe verbindingen tussen de generaties

Stel je voor dat je onder één dak woont met je volwassen kinderen, je ouders of grootouders. Zou dat eerder een verrijking of een last voor je zijn? Dit model, waarbij verschillende generaties samenwonen, is in ons land niet meer zo wijdverbreid. In de loop van de megatrend "individualisering" heeft elke generatie niet alleen haar eigen ideeën over hoe het leven moet worden vormgegeven, maar ook waar het zich zou moeten afspelen. We zijn beduidend mobieler geworden en wonen vaak ook verder weg van onze familie.

Het wegvallen van dit zogenaamde "generatiewonen", dat ervoor zorgde dat iedereen voor elkaar zorgde, heeft als het ware een gat geslagen in het sociale stelsel. Want er zijn namelijk nog steeds geen allesomvattende goede oplossingen voor werkende ouders. Door de vergrijzing dreigt ook het tekort aan verzorging voor ouderen en zorgbehoevenden steeds groter te worden.

Ik zou bijna zeggen dat de individualisering hier zijn grenzen bereikt. Vooral omdat onze wereld steeds complexer wordt. Bovendien moeten we erkennen dat we deze toenemende complexiteit beter samen kunnen aanpakken. Alternatieve "wij"-concepten bewijzen dat je niet meteen hoeft te verhuizen en naast je ouders moet gaan wonen of een baan aan de andere kant van het land hoeft af te slaan. Zo creëren woningbouwprojecten met meerdere generaties nieuwe verbindingen tussen de verschillende generaties. In de zin van een gekozen "verwantschap" woon je samen onder één dak met mensen wiens levensstijl je deelt.

Deze projecten maken mogelijk wat vroeger vanzelfsprekend was: generaties die van elkaar kunnen leren en profiteren. Hoe waardevol is het bijvoorbeeld als de jongeren leren koken van de ouderen, traditionele recepten leren kennen en er bij het samen koken en eten op een heel ongedwongen en speelse manier een wederzijds begrip tussen de generaties ontstaat? Ik ken en waardeer deze kwaliteit uit mijn familie van herkomst. Hoewel we inmiddels allemaal onze eigen weg zijn gegaan en we daar onze eigen gekozen verwantschap beleven, ben ik nog steeds blij dat wij onze familierituelen hebben, waarvoor wij regelmatig onder één dak en aan één tafel bijeenkomen.

Met vriendelijke groet,
Katharina Hupfer
Bedrijfsleidster Waschbär GmbH

Verklaring van Waschbär over de situatie in Oekraïne

De oorlog in Oekraïne met zijn schrijnende gevolgen voor de bevolking raakt ons. Ook wij staan machteloos tegenover deze dramatische politieke ontwikkeling. Daarom voelen wij ons meer dan ooit verbonden met de missie van Waschbär, waarbij wij ons inzetten voor een meer ecologische, sociale en rechtvaardige maatschappij en economie alsmede voor respect en achting in onze omgang met elkaar. Wij zijn ervan overtuigd dat het bedrijfsleven en de politiek niet op zichzelf gericht dienen te zijn, maar steeds ten dienste moeten staan van de mens.

Zo leven wij mee met alle mensen in Oekraïne en voelen wij een bijzondere verantwoordelijkheid voor hen die direct of indirect door de productie van Waschbär-producten met ons en onze klanten verbonden zijn. Wij verkopen kleding die in Oekraïne wordt geproduceerd. Daarnaast willen wij ook stilstaan bij de mensen die in Rusland worden getroffen door de gevolgen van de oorlog.

Sinds het begin van de oorlog hebben wij contact met onze leveranciers die kledingfabrieken in Oekraïne hebben, om te horen hoe de situatie ter plaatse is en om ons medeleven te betuigen. De naaiateliers van onze partners zijn gevestigd in West-Oekraïne. In de steden Lviv en Ivano Frankivsk werken ongeveer 500 mensen aan de productie van dames-, heren- en kinderkleding voor ons assortiment. Sinds de oorlog tegen Oekraïne is de regio rond Lviv en Ivano Frankivsk in verschillende mate getroffen door aanvallen. Het meest recent door de raketaanvallen op de infrastructuur om de levering van elektriciteit, water enz. aan de bevolking te verstoren. De aanvallen veroorzaakten een tijdelijke uitval van elektriciteit en water. We waren erg blij om te horen dat niemand van het personeel gewond is geraakt en dat iedereen het goed maakt. Maar er zijn nog steeds bommeldingen en mensen moeten steeds weer een schuilplaats opzoeken.

We weten van onze partners, dat de situatie voor de lokale bevolking erg zwaar is, maar velen toch willen werken. Aanvankelijk waren de naaiateliers gesloten. Het personeel heeft zich er echter voor ingezet om de fabrieken te heropenen, zolang de omstandigheden het toelaten. Het werk betekent een beetje normaliteit voor de mensen in deze moeilijke tijden. Onze partners hebben ons verzekerd dat er schuilkelders beschikbaar zijn als er tijdens het werk een luchtalarm afgaat. Daarnaast wordt een snelle evacuatie ook getraind in het geval van aanvallen. De bescherming van mensen heeft de hoogste prioriteit. Niemand is verplicht om te gaan werken; de salarissen worden voor iedereen doorbetaald.

"Niemand van ons kan zich echt voorstellen hoe het op dit moment in Oekraïne is. We hebben contact met onze leveranciers en proberen onze bijdrage te leveren. Uiteraard blijven we onze partners trouw en helpen we ze om het personeel in de naaiateliers en hun gezinnen in hun levensonderhoud te voorzien. Dit is volgens onze partners op dit moment de beste manier om te helpen.", volgens Martina Becker van het leveranciersmanagement van Waschbär.

Lviv is een partnerstad van Freiburg, waar het hoofdkantoor van Waschbär is gevestigd. De stad Freiburg heeft een hulpprogramma voor haar partnerstad opgezet en ondersteunt vluchtelingen uit Oekraïne die in Freiburg toevlucht zoeken. Waschbär heeft een bijdrage aan dit hulpprogramma voor Oekraïne geleverd.

Aangezien de situatie op elk moment kan veranderen, geeft deze informatie alleen de situatie weer die op dit moment bij ons bekend is. Wij zullen onze klanten en medewerkers over verdere ontwikkelingen op de hoogte houden.

Freiburg, 27 oktober 2022

Waschbär stopt invoer van katoen uit China

De Chinese regering wordt bekritiseerd om haar behandeling van het Oeigoerse volk in de regio Xinjiang in Noordwest-China, waar onder meer biologisch katoen wordt geproduceerd. De machthebbers worden beschuldigd van onderdrukking en niet-naleving van de mensenrechten. Deze beschuldiging heeft onlangs een overweldigend bewijs gekregen door de wereldwijde publicatie van de "Xinjiang Police Files".

Al in het voorjaar van 2021, toen deze misstanden voor het eerst bekend werden, hebben wij besloten niet langer producten van Chinees biologisch katoen uit deze regio te kopen. Tegelijkertijd hebben wij alle artikelen van Chinees katoen uit ons assortiment genomen. De laatste levering was in april 2021.

Daarbij handelen wij in overeenstemming met onze bedrijfsrichtlijnen, die inhouden dat ondernemen geen doel op zich is, maar ten dienste moet staan van mensen. Dit idee is ook de maatstaf voor het ontwerp van onze distributieketens. Naast de vanzelfsprekende naleving van nationale en internationale wetten en normen hanteert Waschbär bij de samenwerking met partners haar eigen strenge sociale en ecologische normen. Op die manier werken wij samen met onze partners aan de bevordering van sociale arbeidsomstandigheden en ecologisch verantwoorde productieprocessen. Als partners zich niet aan onze richtlijnen houden, verplichten wij hen om onmiddellijk corrigerende maatregelen te nemen. We laten hier voldoende tijd voor. Als er dan nog geen verbetering optreedt, beëindigen wij onze samenwerking met deze zakenpartners.

Via ons lidmaatschap van de Fair Wear Foundation blijven wij ons inzetten voor sociale arbeidsomstandigheden in confectiefabrieken in China. Bovendien zijn wij betrokken bijde Alliantie voor Duurzaam Textiel. De situatie in China blijven wij op de voet volgen en laten een verdere samenwerking met onze partners afhangen van de ontwikkelingen aldaar.

Freiburg, 03 juni 2022

Onze missie

Waschbär vindt zijn oorsprong in de ecologische protestbeweging van de jaren tachtig. Destijds werd een steeds breder publiek zich ervan bewust, dat de industrialisatie verstrekkende en negatieve gevolgen voor mens, natuur en milieu heeft. Zure regen en de kernramp van Tsjernobyl stonden symbool voor de enorme ecologische uitdagingen waar de moderne samenleving mee geconfronteerd werd.

Werkeloos toekijken was geen optie en ook protesteren en erover discussiëren was voor ons niet genoeg: Wij zijn zelf actief geworden. Waschbär werd opgericht vanuit de overtuiging dat iedereen bij kan dragen aan het reduceren van de milieuvervuiling. Sinds 1987 bieden we kennis en ecologische producten aan, om iedereen in staat te stellen de alledaagse handelingen met alternatieven milieuvriendelijker te maken en het dagelijks leven duurzamer in te richten.

In de loop der jaren hebben we ons streven naar een groenere economie steeds meer gekoppeld aan de inzet voor sociale en eerlijke arbeidsomstandigheden. Wij zijn namelijk van mening dat de handel geen doel op zich is, maar de mens moet dienen. We zetten ons in voor een economie, die alle betrokkenen in staat stelt een goed leven te leiden.

Wij zien duurzaamheid als een continu verbeterproces. Daarom werken we voortdurend aan het nog socialer en ecologischer maken van onze producten. Als pioniersbedrijf voor een sociaal en ecologisch verantwoorde levensstijl zijn we klaar om nieuwe wegen in te slaan, eigen waardeketens op te bouwen en onze partners op lange termijn bij hun ontwikkeling te begeleiden.

Sinds de oprichting van Waschbär zijn de ecologische en sociale uitdagingen niet afgenomen. Tegelijkertijd zijn er nog nooit eerder zoveel initiatieven geweest om onze economie te verduurzamen. Samen met onze klanten hebben wij een bijdrage geleverd en zullen dat blijven doen.

Wat onze drijfveer blijft, is de overtuiging dat iedereen een verschil kan maken. We kleden ons, we koken, we maken schoon, we verzorgen onszelf, we wonen en dat elke dag. Met de juiste ideeën worden deze alledaagse handelingen vele kleine bijdragen aan een duurzamere wereld. Wij zien onze producten als hulpmiddelen waarmee iedereen deze ideeën eenvoudig kan implementeren. Voor een goed leven op onze aarde.

Terug naar boven